ใบรับรองมาตรฐาน

ใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์
ใบรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยา
ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ใบรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการกลาง
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ